TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

TRA CỨU MÃ BƯU CHÍNH QUỐC GIA

Văn bản liên quan
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN MÃ BƯU CHÍNH QUỐC GIA

STT

Văn bản

Ngày

Ghi Chú

1

Luật bưu chính

17/06/2010

 

2

Nghị định số 17/2017/NĐ-CPngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông

17/02/2017

 

3

Thông tư số 07/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về Mã bưu chính quốc gia

23/06/2017

 

4

Quyết định số 2475/QĐ-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Mã bưu chính quốc gia

29/12/2017